Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้การต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ศูนย์หนองคาย ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้การต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ศูนย์หนองคาย ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา

Facebook comment