Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รศ.สมชาย วงศ์เกษมพร้อมด้วยคณะวิทยากร รศ.สุมาลัย วงศ์เกษม รศ.ดร.วิทยา มะเสนา ผศ. ดร. จันทร์เพ็ญ ภูโสภา จัดการเรียนรู้ให้แก่นศ.ป.เอกสปป.ลาว สาขายุทธศาสตร์เพื่อการ พัฒนาภูมิภาค 18-19 มิ.ย. 59

รศ.สมชาย วงศ์เกษมพร้อมด้วยคณะวิทยากร รศ.สุมาลัย
วงศ์เกษม รศ.ดร.วิทยา มะเสนา ผศ. ดร. จันทร์เพ็ญ ภูโสภา
จัดการเรียนรู้ให้แก่นศ.ป.เอกสปป.ลาว สาขายุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาภูมิภาค 18-19 มิ.ย. 59

Facebook comment