Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 สำนักบริการวิชาการ โดย ผศ.ว่าที่ ร.ท.ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ เครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดมหาสารคาม จัดเวทีกระบวนการพัฒนา ยกระดับพื้นที่ตำบลสู่การบูรณาการต้นแบบสู่การเปลี่ยนแปลงในพื่นที่ตำ

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 สำนักบริการวิชาการ โดย ผศ.ว่าที่ ร.ท.ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ เครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดมหาสารคาม จัดเวทีกระบวนการพัฒนา ยกระดับพื้นที่ตำบลสู่การบูรณาการต้นแบบสู่การเปลี่ยนแปลงในพื่นที่ตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้เกิดการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในระดับชุมชนท้องถิ่น และบรูณาการแผนพัฒนาการเมืองสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของชุมชนท้องถิ่นทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม

Facebook comment