Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

วันที่ 9 เมษายน 2559 คณะทำงานสำนักบริการวิชาการลงพื้นที่สำรวจความต้องการชุมชนเป้าหมาย โครงการประชาชนต้นแบบการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนชาวนา บ้านปลาบู่ ตำบลหนองแสง อำเภอวา

วันที่ 9 เมษายน 2559 คณะทำงานสำนักบริการวิชาการลงพื้นที่สำรวจความต้องการชุมชนเป้าหมาย โครงการประชาชนต้นแบบการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนชาวนา บ้านปลาบู่ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนางสาวธีรดา นามไห ผอ.โรงเรียนชาวนาและคณะกรรมการทำงานเครือข่ายโรงเรียนชาวนา บ้านปลาบู่ ตำบลหนองแสง ให้การต้อนรับและระดมความคิดเห็น ในการวางแผนดำเนินการปฏิบัติงานตามโครงการ ในการณ์นี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ข้อมูลและพร้อมปฏิบัติตามแผนการพัฒนาประชาชนต้นแบบฯ เป็นอย่างดี

Facebook comment