Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 คลินิกเทคโนโลยี มรม. เข้าร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ชุมชน เนื่องในวันพืชมงคล ภายใต้โครงการเยี่ยมเยือนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 คลินิกเทคโนโลยี มรม. เข้าร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ชุมชน เนื่องในวันพืชมงคล ภายใต้โครงการเยี่ยมเยือนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นำโดย ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชน ในการออกหน่อยให้บริการประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งครั้งนี้ คลินิกเทคโนโลยี มรม. ได้ลงให้บริการรับคำปรึกษา เผยแพร่การเรียนรู้เรื่อง การผลิตน้ำยาล้างจานและผลิตภัณฑ์ปลาร้าบ้านหนองล่าม แก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลินิกเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสำนักบริการวิชาการ เป็นวิทยากรให้คำปรึกษาประจำบูรนิทรรศการครั้งนี้

Facebook comment