Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดย อาจารย์เมตตา เก่งชูวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้จัดโครงการเสริมสร้างอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “กิจกรรมการสร้างรายได้จากการคัดแยกขยะ การเลี้ยงไส้เ

เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดย อาจารย์เมตตา เก่งชูวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้จัดโครงการเสริมสร้างอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “กิจกรรมการสร้างรายได้จากการคัดแยกขยะ การเลี้ยงไส้เดือน และเลี้ยงกุ้งก้ามแดง” เพื่อชุมชนได้รับบริการวิชาการที่สามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของชุมชน มีรายได้เสริมจากการคัดแยกขยะและสามารถเลี้ยงไส้เดือนได้ด้วยขยะที่ตนคัดแยก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Facebook comment