Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 คณะทำงานสำนักบริการวิชาการ นำโดย ผศ. ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม ผอ.สำนักฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ "พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเสื่อกก ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน" ณ บ้านโนนสวรรค์ อบต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม เพ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 คณะทำงานสำนักบริการวิชาการ นำโดย ผศ. ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม ผอ.สำนักฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ "พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเสื่อกก ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน" ณ บ้านโนนสวรรค์ อบต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเก็บผลิตภัณฑ์เสื่อกกที่เป็นที่ต้องการของตลาด เรียนรู้วิธีการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง และเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เสื่อกก ให้เป็นที่ต้องการของตลาด โดยมีวิทยากรกระบวนการให้การบรรยายและให้ความรู้ฝึกปฏิบัติทักษะ การทอเสื่อ การแปรรูป และการบำรุงรักษา คือ คุณพัฒนา นาสมบัติ, คุณนงเยาว์ ประธิปอาราม, คุณเวช ยศม่วง, คุณจันทร์ ย่องดี และคุณบัวบาน ประสพคำ จากกลุ่มผู้ผลิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกก บ้านเสือโก้ก ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ซึ่งมีกลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ประชาชน ผู้สนใจในพื้นที่เป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรม จำนวนกว่า 60 คน ในการณ์นี้ ทางคณะทำงานได้มอบชุดกี่ท้อเสื่อกก จำนวน 10 ชุด ให้กับชุมชนบ้านโนนสวรรค์ไว้ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตฯ ของชุมชนตนเองต่อไป

Facebook comment