Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การประชุมกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559 แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศีขรินทร์ สุขโต รศ.ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม ผศ.ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์ และคุณปรมินทร พัฒนจักร ในการได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

การประชุมกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559
แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศีขรินทร์ สุขโต รศ.ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม ผศ.ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์ และคุณปรมินทร พัฒนจักร ในการได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ประชุมมีมติดังนี้
- เห็นชอบผลการดำเนินงานเรื่องรับรองผลการศึกษาของนักศึกษา
- เห็นชอบพิจารณาแผนความต้องการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
- เห็นชอบแนวทางการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการเปลี่ยนโครงสร้างการการบริหารเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
วันที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น.

Facebook comment