Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การประชุมว่าด้วยเรื่อง การเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2558

การประชุมว่าด้วยเรื่อง การเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และกฎกระทรวง ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 และเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น.

Facebook comment