Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ผู้บริหารและบุคลากรประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำทีมโดยท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวดล กัญญาคำ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์กรอบตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ และการวิเคราะห์ค่างานของบุคลากร

ผู้บริหารและบุคลากรประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำทีมโดยท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวดล กัญญาคำ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์กรอบตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ และการวิเคราะห์ค่างานของบุคลากรสายสนับสนุน จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ให้สามารถเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น วิทยากรโดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Facebook comment