Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับกลาง สายวิชาการ รุ่นที่ 1 จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน -วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 โรงแรมสวนวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสา

ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับกลาง สายวิชาการ รุ่นที่ 1 จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน -วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 โรงแรมสวนวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วิทยากรภาคเช้าโดย นายตวง อันทะไชย ประธานกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และภาคบ่ายวิทยากรโดย รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment