Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวดล กัญญาคำ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร ในคณะฯ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการลงตรวจเยียมหน่วยงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวดล กัญญาคำ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร ในคณะฯ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการลงตรวจเยียมหน่วยงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 สู่หน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำทีมโดย รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี ในโอกาสนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับความกรุณาจากท่านอธิการบดี เป็นประธานพิธี เปิดศูนย์บริการซ่อมบำรุง ของคณะฯ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ และเพื่อเป็นศูนย์สำหรับบริการซ่อมบำรุงให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนต่อไป

Facebook comment