Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมอบรม"หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับกลาง สายวิชาการ รุ่นที่ 1

ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมอบรม"หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับกลาง สายวิชาการ รุ่นที่ 1" เป็นวันที่สอง ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 โรงแรมสวนวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วิทยากรภาคเช้าโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุวกิจ ศรีปัดถา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและภาคบ่ายวิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Facebook comment