Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมอาจารย์ ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 1 กรกฎาคม ณ ห้องประชุมเธียเตอร์

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมอาจารย์ ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 1 กรกฎาคม ณ ห้องประชุมเธียเตอร์

Facebook comment