Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การออกเสียงประชามติ แก่สถานศึกษาเครือข่าย วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ที่บริเวรชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15)

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การออกเสียงประชามติ แก่สถานศึกษาเครือข่าย วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ที่บริเวรชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15) จัดโดยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์โดยเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ เส้นทาง เริ่มจาก อาคาร 15 ชั้น ผ่านสนาม 3 หอพักใน คณะวิศวะฯ โรงเรียนสาธิตฯ อาคารภูมิปัญญาฯ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทย์ฯ กองพัฒนานักศึกษาฯ และสิ้นสุดอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

Facebook comment