Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กล่าวแสดงความยินดีกับ ดร.วรปภา อารีราษฏร์ ในโอกาสที่ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ สตรีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559 จากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและควา

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กล่าวแสดงความยินดีกับ ดร.วรปภา อารีราษฏร์ ในโอกาสที่ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ สตรีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559 จากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment