Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รศ.สมชาย วงษ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา ตักบาตรช่วงเทศกาลเข้าพรรษา และร่วมเฉลิมพระเกียรติแด่องค์พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนา

รศ.สมชาย วงษ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา ตักบาตรช่วงเทศกาลเข้าพรรษา และร่วมเฉลิมพระเกียรติแด่องค์พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา วันที่ 10 สิงหาคม 2559

Facebook comment