Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่มาร่วมงานตักบาตร ครั้งที่ 3

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่มาร่วมงานตักบาตร ครั้งที่ 3 ในวันนี้นะครับ สำหรับครั้งนี้เป็นโอกาสพิเศษกว่าทุกครั้งนะครับเนื่องจาก สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา 7 รอบ และที่ขาดไม่ได้ขอขอบคุณท่านคณบดี รองคณบดี คณาจารย์และนักศึกษาคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มาร่วมตักบาตรอย่างคับคั่งเช่นเคย สำหรับสัปดาห์ต่อไปหรือ ครั้งที่ 4 นั้น (วันพุธที่ 17 ส.ค. 59) เจ้าภาพได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับท่านผู้สนใจ ก็ขอเชิญชวนเลยนะครับ ตั้งแต่เวลา 06.30-07.30 น. ทุกวันพุธนะครับ

Facebook comment