Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานและบริการวิชาการชุมชน ณ โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ ตำบลหนองจิก อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันพุธที่ 10 ส.ค.59 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นำโดยอาจารย์นพดล ใหม่คามิ ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานและบริการวิชาการชุมชน ณ โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ ตำบลหนองจิก อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูชาติ ผาระนัด ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน

Facebook comment