Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการประชาชนต้นแบบการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เปิดบ้านปลาบู่ ชุมชนคนต้นแบบการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดบ้านปลาบู่ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม วันที 15 สิงหาคม 2559

โครงการประชาชนต้นแบบการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เปิดบ้านปลาบู่ ชุมชนคนต้นแบบการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดบ้านปลาบู่ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม วันที 15 สิงหาคม 2559

Facebook comment