Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน การส่งเสริมการสร้างผลผลิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม วันที 23 สิงหาคม 2559

รศ.สมชาย วงษ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มอบให้ ผศ.สมาน ศรีสะอาด รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน การส่งเสริมการสร้างผลผลิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม วันที 23 สิงหาคม 2559

Facebook comment