Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กิจกรรมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม/เกษตรกรรม ภายใต้โครงการ "เสริมสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ" ณ บ้านปลาบู่ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สำนักบริการวิชาการ มรม. จัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม/เกษตรกรรม ภายใต้โครงการ "เสริมสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ" ณ บ้านปลาบู่ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยมี รศ.สมชาย วงษ์เกษม อธิการบดี ม.ราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ. ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม ผอ.สำนักฯ และคณะทำงาน ดำเนินงานเปิดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศฯ ในครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆ มากมายภายในพื้นที่เส้นทางท่องเที่ยวของหมู่บ้านปลาบู่ เช่น "กิจกรรมของดีบ้านปลาบู่" การย้อมสีธรรมชาติ การผลิตสบู่สมุนไพรธรรมชาติ นวด อบ ประคบ แช่ ด้วยวิถีไทบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเส้นทางสำรวจชมธรรมชาติรอบๆ หมู่บ้านและตามเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรม "สืบสานกิจกรรมของดี 4 คุ้ม" และ กิจกรรมโฮมเสตย์ ในยามคำคืนชมหิ่งห้อยริมน้ำเสียวยามคำ่คืน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม/เกษตรกรรมในพื้นที่เป้าหมายอย่างยั่งยืน ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 40 คน ในครั้งนี้

Facebook comment