Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนการนำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ไปใช้ดำเนินงาน ปีการศึกษา 2558” วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559

รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มอบให้ ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย วางแผน และพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนการนำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ไปใช้ดำเนินงาน ปีการศึกษา 2558” วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment