Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ผู้นำการเปลี่ยนแปลง สู่สภาพลเมืองมหาสารคาม วันที่ 26 สิงหาคม 2559

ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ กล่าวเปิดการเสวนา เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ผู้นำการเปลี่ยนแปลง สู่สภาพลเมืองมหาสารคาม วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment