Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การแข่งขันกีฬานักศึกษาใหม่เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 “พระวรุณเกมส์” วันที่ 1 กันยายน 2559 ณ สนามอรุณปรีดีดิลก (สนาม 3)

รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เอกทัศน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ เปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษาใหม่เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 “พระวรุณเกมส์” วันที่ 1 กันยายน 2559 ณ สนามอรุณปรีดีดิลก (สนาม 3)

Facebook comment