Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การนำเสนอผลงานและจัดนิทรรศการ วันที่ 3 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมาน ศรีสะอาด รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานเปิดโครงการ คูปองพัฒนาครู การนำเสนอผลงานและจัดนิทรรศการ วันที่ 3 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment