Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน ในรอบปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร พลหาญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย วางแผน และพัฒนา เป็นประธานในการเปิดงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน ในรอบปีการศึกษา 2558

Facebook comment