Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการ ดิจิทัลชุมชน ภาคอีสาน วันที่ 5 ก.ย. 2559 ณ โรงแรมตักสิลา

วันที่ 5 ก.ย. 2559 ณ โรงแรมตักสิลา
ภาคเช้า ท่านรองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ ดิจิทัลชุมชน และบรรยายพิเศษ "แผนพัมนาดิจทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม" ต่อด้วยท่านสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์บรรยายหัวข้อ "แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน "
ภาคบ่าย ท่านไพโรจน์ บุญลือ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อม คณะ เข้าเยี่ยมชมการอบรมโครงการ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้กำลังใจคณะดำเนินงาน และพบปะผู้เข้าอบรม ต่อด้วยการบรรยาย หัวข้อ "Social Media Marketing" โดย อ.วรวิทย์ สังฆทิพย์

Facebook comment