Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)” เพื่อให้ผู้บริหารได้มีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยฯเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ จากผลการประเมินตนเองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในวัน

รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มอบให้ ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย วางแผน และพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)” เพื่อให้ผู้บริหารได้มีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยฯเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ จากผลการประเมินตนเองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment