Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงผลลัพธ์ และแผนที่กระจาย สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป วันที่ 12 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มอบให้ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงผลลัพธ์ และแผนที่กระจาย สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป วันที่ 12 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment