Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่ได้ปฏิบัติราชการมาจนครบเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ.2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่ได้ปฏิบัติราชการมาจนครบเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ.2559 วันที่ 30 กันยายน 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment