Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รศ.สมชาย วงศ์เกษมอธิการบดี มรม. ร่วมสภากาแฟ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 18 มี.ค. 2558 เวลา 07.00 น. ณ อุทยานศูนย์การเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม รศ.สมชาย วงศ์เกษมอธิการบดี มรม. ร่วมสภากาแฟ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการ

Facebook comment