Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การประชุมกรรมการบริหาร ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ

เวลา 13.30 น. รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี เป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเแลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment