Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร์

เวลา 16.00 น. รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่5/2559 ส่งงวดงานครั้งที่ 21

Facebook comment