Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ณ ห้องประชุมดอกจาน

รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment