Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดค่ายราชภัฏ(อีสาน) อาสาพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 17-22 ตุลาคม 2559

เวลา 10.00 น.รศ.ดร.ประดิษฐ์ เอกทัศน์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิด ค่ายราชภัฏ(อีสาน) อาสาพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 17-22 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านหนองเหล่า ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

Facebook comment