Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

พิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment