Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วลา 15.45 น. รศ.สมาน ศรีสะอาด รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพ พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง จังหวัดมหาสารคาม

Facebook comment