Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โรงทานกฐินสามัคคี วันที่ 29 ตุลาคม 2559 บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

โรงทานกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 29 ตุลาคม 2559 ที่บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment