Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การตรวจสอบภายใน เครื่องมือสำคัญของการบริหารสถาบันอุดมศึกษา"ประจำปีงบประมาณ 2558

รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การตรวจสอบภายใน เครื่องมือสำคัญของการบริหารสถาบันอุดมศึกษา"ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยได้รับเกียรติจากท่านนนทพล นิ่มสมบุญ อดีตผอ.สตง. มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เพื่อให้ความรู้กับผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กว่า 150 คน ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ซึ่งกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 19-20 มีนาคม 2558

Facebook comment