Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 11/2559 ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษ

เวลา 13.30 น.รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 11/2559 ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment