Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมดอกจาน

เวลา 11.00 น. รศสมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment