Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เปิดประชุมและงานนิทรรศการรายงานความก้าวหน้า โครงการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนสุขภาวะเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์

เวลา 09.00 น. รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี เป็นประธานเปิดประชุมและงานนิทรรศการรายงานความก้าวหน้า โครงการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนสุขภาวะเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment