Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยที่ได้รับคะแนนการประเมินสูงสุด

เวลา 09.15 น. รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยที่ได้รับคะแนนการประเมินสูงสุด ณ ห้องประชุมวิญญู คุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment