Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 9/2559 ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษ

เวลา 10.30 น. รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 9/2559 ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment