Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบภายใน

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบภายใน เครื่องมือสำคัญของการบริหารสถานอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment