Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม.เป็นประธานเปิดงานศิลปวรุณ ครั้งที่ 29 หลักสูตรศิลปกรรมและวิจิตรศิลป์

วันที่ 19 มี.ค.58 เวลา 15.00 น. รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม.เป็นประธานเปิดงานศิลปวรุณ ครั้งที่ 29 หลักสูตรศิลปกรรมและวิจิตรศิลป์

Facebook comment