Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม.ร่วมปรึกษาหารือกับจังหวัดมหาสารคาม ในการจัดทำโครงการตลาดน้ำมหาสารคาม ในปี 58

วันที่ 20 มี.ค.2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 30 ที่นั่ง อาคารกองกิจการนักศึกษา รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม.ร่วมปรึกษาหารือกับจังหวัดมหาสารคาม ในการจัดทำโครงการตลาดน้ำมหาสารคาม ในปี 58

Facebook comment