Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบภายใน เครื่องมือสำคัญของการบริหารสถานอุดมศึกษา

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบภายใน เครื่องมือสำคัญของการบริหารสถานอุดมศึกษา และมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment