Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

Facebook comment